Fall – Campaign – Kassasysteem Retail – Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden: €500 holiday shopping quiz

LIGHTSPEED POS ‘HOLIDAY SHOPPING QUIZ’ PROMOTIE

 

– Officiële regels –

DEELNEMERS MOETEN WETTELIJKE INWONERS ZIJN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN 18 JAAR OF OUDER ZIJN.

  1. ER IS GEEN AANKOOP OF BETALING NODIG OM MEE TE DOEN OF OM TE WINNEN. Een aankoop verhoogt uw winkansen niet. Internettoegang is vereist om u te registreren voor de actie.
  2. PROMOTIEPERIODE. de Holiday Shopping quiz-promotie (de “Promotie”) begint om 1:00:01 PM CEST op 5 september 2018 en eindigt om 11:59:59 uur CEST op 30 november 2018, de laatste dag voor inzendingen (de “Promotieperiode “).
  3. TOELATINGSVOORWAARDEN: De actie is open voor wettelijke inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, die 18 jaar en ouder zijn op het moment van deelname. Medewerkers van Lightspeed POS (“Lightspeed”) en zijn afdelingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk de “Promotie-entiteiten”), en hun directe familieleden (inclusief echtgenoten, ouders, stiefouders, grootouders, kinderen, stiefkinderen, en kleinkinderen), en die personen die in hetzelfde huishouden wonen als deze personen komen niet in aanmerking voor deelname aan de Promotie. De actie is ongeldig waar dit wettelijk verboden is en is onderworpen aan alle federale, provinciale en lokale wet- en regelgeving. Om deel te nemen, moet de deelnemer (de “Deelnemer”) de eigenaar, deeleigenaar of manager zijn van een winkel- of restaurantlocatie (de “Business”) in Nederland en moet een Facebook-vriend van Lightspeed zijn. Lightspeed heeft het recht om op elk moment een identiteitsbewijs en/of geschiktheidsbewijs van de deelnemer te eisen. Het niet binnen een redelijke termijn leveren van een dergelijk bewijs kan leiden tot diskwalificatie.
  4. HOE DEEL TE NEMEN: Om deel te nemen en in aanmerking te komen voor een “Holiday Shopping Quiz” prijs, moet de deelnemer de quiz op https://www.lightspeedhq.nl/black-friday/, voltooien en het deelnameformulier invullen dat de voor- en achternaam en het e-mailadres van de deelnemer bevat en bevestigt dat de deelnemer de ‘Algemene voorwaarden’ heeft gelezen.

Door een inzending in te dienen, stemt de deelnemer uitdrukkelijk in met het vrijgeven en vrijwaren van de Promotie-Entiteiten van en tegen alle claims, inclusief maar niet beperkt tot claims met betrekking tot privacy- of publiciteitsrechten, die kunnen worden gedaan tegen de Promotie-Entiteiten op basis van de inzending.

INGEZONDEN DEELNAMES WORDEN NIET DOOR LIGHTSPEED BEWERKT EN ZIJN DE INZENDINGEN VAN DE INDIVIDUELE DEELNEMER EN KUNNEN OP GEEN ENKELE WIJZE HET STANDPUNT VAN LIGHTSPEED WEERSPIEGELEN.

Een verklaring van afstand van enige verplichting hieronder door Lightspeed houdt geen algemene afstand in van enige verplichting voor Deelnemers.

  1. MOGELIJKE WINNAARSELECTIE: Een door een computer geautomatiseerd selectiesysteem bepaalt willekeurig de winnaars van alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de toepasselijke promotieperiode zijn ontvangen op de dag, onmiddellijk na de laatste dag van een dergelijke promotieperiode. Een vertegenwoordiger van Lightspeed houdt toezicht op de selectie bij de kantoren van Lightspeed in Amsterdam. Een geselecteerde Deelnemer wordt per e-mail/telefoon gecontacteerd op het e-mailadres/telefoonnummer dat is vermeld op het deelnameformulier van de geselecteerde deelnemer. Een geselecteerde Deelnemer wordt gediskwalificeerd en verplicht om elke aanspraak op de prijs te verliezen als hij of zij niet binnen 24 uur na de eerste poging tot contact kan worden bereikt of als de voorwaarden in deze officiële regels niet worden gerespecteerd.
  2. PRIJS

Er is een (1) prijs van EUR 500 (“Prijs”).

De kans om geselecteerd te worden als in aanmerking komend om een Prijs te winnen, hangt af van het aantal in aanmerking komende inzendingen die tijdens de promotieperiode worden ontvangen. Belastingen op de prijs zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de winnaar, indien van toepassing.

KENNISGEVING POTENTIËLE WINNAAR EN ALGEMENE VOORWAARDEN: Door deel te nemen, stemt de Deelnemer ermee in dat hij/zij aan deze officiële regels gebonden is. Het winnen van een prijs is afhankelijk van het voldoen aan alle vereisten die hierin worden uiteengezet. Potentiële winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Prijswinnaars kan worden gevraagd om een beëdigde verklaring van geschiktheid en publiciteits/aansprakelijkheidsversie op te stellen, die moet worden ingevuld en geretourneerd op de datum die in de kennisgeving wordt vermeld. De prijs wordt toegekend aan een andere potentiële winnaar als een vereiste verklaring niet binnen zeven (7) dagen na verzending door Lightspeed of diens agent wordt geretourneerd of als de prijsmelding onbestelbaar wordt geretourneerd. Na toekenning wordt de prijs per e-mail aan de winnaar bezorgd op het adres dat is vermeld op het deelnameformulier. Als voorwaarde voor deelname gaat de Deelnemer akkoord (en stemt ermee in om dit schriftelijk te bevestigen) met: (a) Promotie-Entiteiten vrijstellen van alle aansprakelijkheid, verlies of geleden schade met betrekking tot de toekenning, ontvangst, bezit en/of gebruik of misbruik van een prijs, inclusief alle reizen die daarmee verband houden (b) in geen geval zal de Deelnemer toestemming krijgen om prijzen te verkrijgen, en de Deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten op claim, bestraffende, incidentele, gevolg- of andere schade, anders dan voor daadwerkelijke uitbetaling van vooruitbetaalde uitgaven; (c) alle oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Promotie, of een prijs die wordt toegekend, zullen afzonderlijk worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsactie; en (d) alle claims, vonnissen en beloningen zijn beperkt tot de werkelijk gemaakte onkosten, met uitzondering van honoraria van advocaten en gerechtskosten. Voor zover niet wettelijk verboden, gaat de winnaar akkoord met het gebruik van zijn naam, afbeelding en/of gelijkenis door Lightspeed in alle promotionele activiteiten met betrekking tot deze Promotie zonder verdere compensatie. Lightspeed behoudt zich het recht voor om de Promotie (of deze regels), of een deel ervan, te annuleren, op te schorten en/of aan te passen als enige factor buiten haar redelijke controle de Promotie schaadt zoals bepaald door Lightspeed naar eigen goeddunken. Deze actie wordt alleen aangeboden in Nederland en valt onder het recht van Nederland,  en alle claims zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Lightspeed behoudt zich het recht voor om elke Deelnemer te diskwalificeren die volgens haar op enigerlei wijze de Promotie manipuleert of die op een onsportieve, ontwrichtende wijze of ander gedrag vertoont dat Lightspeed, naar eigen goeddunken, schadelijk acht voor de goodwill van Lightspeed. Diskwalificatie kan de verwijdering van een inzending omvatten. Lightspeed is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige ingevoerde informatie, of deze wordt veroorzaakt door internetgebruikers dan wel door apparatuur of programmering die verband houdt met of wordt gebruikt in de actie, of door technische of menselijke fouten die kunnen optreden bij de verwerking van de inzendingen. Lightspeed is niet verantwoordelijk voor technische, hardware-, software- of telefoonstoringen van welke aard ook, verloren of niet-beschikbare netwerkverbindingen of mislukte, onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige, verminkte of vertraagde elektronische communicatie die wordt veroorzaakt door de Deelnemer of door de apparatuur of programmering met of gebruikt in de Promotie of door enige menselijke fout die kan optreden bij de verwerking van de Inzendingen in de Promotie of voor enige aansprakelijkheid voor schade aan een computersysteem als gevolg van deelname aan, toegang tot of het downloaden van informatie in verband met de Promotie. In het geval van een geschil met betrekking tot een Deelname wordt de geautoriseerde accounthouder van de e-mailaccount die werd gebruikt om te registreren, geacht de Deelnemer te zijn. Raadpleeg het privacybeleid op www.lightspeedhq.nl voor het beleid van Lightspeed met betrekking tot het gebruik van persoonlijke informatie die wordt verzameld in verband met deze Promotie.

WINNAARS/WINNAARSLIJST: De winnaar van een Prijs zal bekend worden gemaakt op 20 december 2018 op de Facebookpagina van Lightspeed. De winnaar zal ook direct middels e-mail op de hoogte worden gebracht.

SPONSOR: Lightspeed Netherlands B.V., Herengracht 54, 1015BN Amsterdam, Nederland.

FACEBOOKPROMOTIES: De promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook. De openbaar gemaakte informatie wordt bekendgemaakt aan de Promotie-Entiteiten en niet aan Facebook. Door een inzending in te dienen, stemt de Deelnemer er uitdrukkelijk mee in om Instagram te vrijwaren van en tegen alle claims, inclusief maar niet beperkt tot claims met betrekking tot privacy of publiciteitsrechten die mogelijk zijn gemaakt tegen Instagram op basis van de inzending.